Základní škola

 

 

Škola rodinného typu, kde se všichni vyučující a všichni žáci navzájem znají a mohou si důvěřovat.

Motto naší školy:

 „Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás.“ (Ernest Legoué)

Jak zařídit, aby rodiče věřili v kvalitní vzdělanost  málotřídní školy? 

 

Prvotní záležitostí je nastavení správné kultury školy. Její nedílnou součástí je kvalitní výuka, tzn. dobře postavený ŠVP PV, ŠVP ZV, vytváření pozitivního klimatu školy, rozvíjení vzájemné komunikace s rodiči, s širokou veřejností.

Náš školní vzdělávací program se opírá o tyto čtyři pilíře:
  • učit se poznávat;

  • učit se jednat (pracovat v týmech a komunikovat);

  • učit se žít společně (zvládat konflikty, rozvíjet pochopení pro ostatní lidi);

  • učit se být (rozvíjet se jako samostatná osobnost).

Proto usilujeme:

  • Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat,  a také aby byl zodpovědný za své jednání v míře přiměřeně svému věku

  • rozvíjení logického myšlení - v matematice využíváme prvky metody prof. Hejného

  • Připravit žáka pro multikulturní život  – důraz klademe na výuku angličtiny

  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií - využíváme  výpočetní techniky ve všech předmětech    

  • Využívat efektivní metody výuky, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu

Jazyková a počítačová gramotnost jsou v současné době nezbytným požadavkem kladeným na člověka 21. století.